Staja Giriş Sınavı Değerlendirme Ölçütleri

Sınav Başvuru Kılavuzu Staja Giriş Sınavı

TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu Alan Bilgisi, 20 sorusu Genel Kültür-Genel Yetenek ve 10 sorusu Yabancı Dil (Almanca, Fransızca ve İngilizce) olmak üzere toplam 130 soruluk test biçiminde yapılan ve ayrıntıları aşağıda açıklanan bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilen bir sınavdır. Sınavın değerlendirilmesinde “Alan Bilgisi” soruları %80, “Genel Kültür-Genel Yetenek” soruları %13,33 ve “Yabancı Dil” soruları %6,67 oranları ile ağırlıklandırılarak değerlendirilmektedir.

Gerek mesleki kalitenin yükseltilmesi gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve sınav sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik göstermesi nedeniyle, sınava katılan adayların en başarılılarının staja kabul edilebilmesi için bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.


Bağıl Değerlendirme Sistemi, adayın başarısını, sınava katılan diğer adayların başarı düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava giren adayları 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o sınava giren grup içinde gösterdiği performansa göre, bağıl puana dönüştürerek değerlendiren bir sistemdir.


Bağıl değerlendirmede bir adayın başarısı, sınavdaki öteki adayların başarısına bağlı olarak belirlenir. Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel alındığı bu değerlendirmede, adayın puanının bu ortalamanın altında ya da üstünde olması onun içinde bulunduğu gruba göre başarılı ya da başarısız olduğunu gösterir. Adayın doğru sayısı değişmese bile, grubun ortalaması değiştiğinde adayın başarı durumu da değişir.

Bu değerlendirme biçiminde ham puanların ortalaması, her puanın ortalamadan ne kadar sapma gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların genelde ne oranda olduğu hesaplanır ve değerlendirmeye esas puanlar, ortalamanın kaç standart sapma altında ya da üstünde olduğunun ifadesi olan bir standart puan biçimiyle ifade edilir. Böylece adaylar, birbirleriyle kıyaslanabilecekleri bir puan sistemi ile değerlendirilmiş olurlar.


Staja Giriş Sınavlarında, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı puanları (alan bilgisi ve genel kültür-genel yetenek) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha sonra bu iki ana başlıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları bulunmaktadır. Ağırlıklı başarı puanına alan bilgisi ve genel kültür-genel yetenek, soru sayılarına göre katkı vermektedir. Bu işlemin yapısı gereği değerlendirme sonucu adaylara verilen başarı puanları tam sayı olmadığı gibi, doğrusallık da göstermemektedir. Bu nedenle, her sınavda aynı doğru sayısı ile aynı puanın alınması beklenemez.

Geçmiş sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine bağlı olarak, soruların %55’ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı sınavlar olduğu gibi, soruların
%63’ünü doğru cevaplayan adayların başarısız bulunduğu sınavlar da olmuştur. Hesaplama sonucu elde edilen sınav başarı puanları, tam sayıya yuvarlanmamaktadır. Bu değerlendirme sisteminde ortalamanın 50 alınmasının nedeni, dağılımın orta noktasını bulmak ve normal dağılımın tepe noktasını burada oluşturmaktır. Bu dağılımı oluşturduktan sonra Staj Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja kabul edilmektedir.