Deprem Felaketi Nedeniyle Tesis Edilen Kararlar

Önemli

DEPREM FELAKETİ NEDENİYLE

9 ŞUBAT 2023 TARİHLİ TESMER YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA
TESİS EDİLEN KARARLAR

 

1. 6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) yaşanan deprem felaketi nedeniyle, bu illerdeki Odalara kayıtlı olan Aday Meslek Mensupları bakımından;

 

– SMMM Staj Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin 2. Fıkrasında düzenlenen staja toplamda en fazla 1 yıl ara verilebileceği yönündeki düzenlemenin 24 ay olarak,

– Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi”nin “15.A.1- Bildirim Süreleri ve Sürelere Uymama” bölümündeki 30 günlük bildirim süresinin 180 gün olarak,

– SMMM Staj Yönetmeliği’nin 25’inci maddesinin 2’inci ve 3’üncü fıkralarında belirtilen, stajın bitiminden itibaren bir yıl süre içerisinde SMMM sınavına katılım süresi ve 4’üncü fıkrada belirtilen stajın bitiminden itibaren ilk 3 yıllık süre içerisinde sınava katılmamayla ilgili süresinin 12 ay artırılarak,

uygulanmasına,

 

2. 6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) yaşanan deprem felaketi nedeniyle, 2022/3. Dönem YMM, SMMM ve Özel SMMM Sınavları itiraz sürelerinin tüm sınav katılımcıları açısından mevcut sürelere 30 gün ilave yapılarak uygulanmasına,

 

3. 6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) yaşanan deprem felaketi nedeniyle, 2023/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Staja Giriş Sınavları ile Serbest Muhasebecilik C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi’nin ilerideki bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine, ertelenen sınavlar için son başvuru tarihlerinin sınavların yapılma tarihlerine göre ayrıca düzenlenmesine,

 

4. Yaşanmış pandeminin olumsuz etkilerinin devam etmiş olması, “Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi”nin “15.A.1- Bildirim Süreleri ve Sürelere Uymama” bölümündeki düzenleme konusunda bir kısım Aday Meslek Mensuplarının bilgilenmemiş olabileceği hususları gözetilerek;

 

10/02/2023 tarihinden önce yurtdışı eğitim, yurt dışı çalışma, işyeri değişikliği, işten çıkma, işten çıkarılma, işyerinin kapanması, odalar arası nakil, askerlik sonrası staja başlama v.b. hususları süresinde TESMER Şubesi / Odaya bildirmemiş olan Aday Meslek Mensuplarının; staj koşullarını sağlayan ve SGK’ya ilişkin belgeler ile tevsik edilen bu çalışmalarının aşağıda belirtilen tarihlere kadar kayıtlı oldukları Odaya bildirimde bulunmaları kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere staj kapsamında değerlendirilmesine;

 

– 6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) yaşanan deprem felaketi nedeniyle, bu illerdeki Odalara kayıtlı olan Aday Meslek Mensupları bakımından 31/12/2023 tarihine kadar,

– Yukarıda belirtilen Odalar dışındaki Odalara kayıtlı Aday Meslek Mensupları bakımından, 2023 yılında yapılacak olan ilk SMMM Sınavının son başvuru tarihine kadar,

 

 

DEPREM FELAKETİ NEDENİYLE

23 ŞUBAT 2023 TARİHLİ TESMER YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA

TESİS EDİLEN KARARLAR

 

1. 06/02/2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Yönetim Kurulumuzun 09/02/2023 tarih ve 13 sayılı kararı ile tesis edilen 2, 3, 4 ve 10 sıra numaralı kararların genel hayata etkili afete maruz bölge kapsamına alınan Elazığ İli için de uygulanmasına,

 

2. 06/02/2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle vefat eden Aday Meslek Mensupları’nın ve Aday Meslek Mensubu Adayları’nın varisine veya varislerinden birine, talepleri halinde Kurumumuza ödemiş oldukları “Staj Dosya ve Başvuru Bedeli” ile “e-USE Katkı Payı”nın geri verilmesine,

 

3. 06/02/2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Hatay, Kahramanmaraş, İskenderun, Osmaniye, Adıyaman ve Malatya SMMM Odaları ile Gaziantep SMMM Odası yetki bölgesinde bulunan Islahiye ve Nurdağ İlçelerindeki Adayların tamamı ile Gaziantep SMMM Odası yetki bölgesinde bulunan Merkez ve yukarıda sayılanlar dışındaki ilçeler, Elazığ, Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa SMMM Odaları ile Sivas SMMM Odasına bağlı Gürün İlçesindeki (*) adaylardan depremde işyeri veya ikametgahı zarar görenler (İkametgahı 06/02/2023 tarihinden önce yukarıda sayılan yerlerde bulunanlar) için aşağıdaki tedbirlerin uygulanmasına;

 

a. Aday Meslek Mensupları bakımından, 2023 yılına isabet eden e-USE Katkı Payı taksit ödemelerinin tahsil edilmemesine ve varsa yapılmış 2023 yılına isabet eden ödemelerin iade edilmesine,

b. Aday Meslek Mensubu Adayları’nın 2023 yılında yapacakları staj başvurularında “Staj Dosya ve Başvuru Bedeli” alınmamasına ve varsa 2023 yılında yapılmış ödemelerin iade edilmesine,

c. Meslek Mensupları, Aday Meslek Mensupları ve Aday Meslek Mensubu Adayları’nın 2023 yılında yapacakları Staja Giriş Sınavı, SMMM Sınavı, Özel SMMM Sınavı, YMM Sınavı ve Serbest Muhasebecilik Staj Bitirme Değerlendirmesi başvurularında, sınav katılım bedeli alınmamasına ve varsa 2023 yılında yapılmış ödemelerin iade edilmesine,

 

4. 06/02/2023 tarihinde 11 ilde yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu illerdeki Odalara kayıtlı olan Aday Meslek Mensupları ve Aday Meslek Mensubu Adayları’nın başka bir Odaya nakil talep etmesi halinde taleplerin, staj dosyasının gelmesi, ikametgah veya önceki staj yerinde işten çıkış belgeleri beklenmeksizin başvurulan Oda tarafından derhal yerine getirilmesine ve eksik belgelerin daha sonra tamamlatılmasına,

 

5. 06/02/2023 tarihinde 11 ilde yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu illerdeki Odalara kayıtlı olan Aday Meslek Mensupları’nın, staj süresine ilişkin sigortalılık durumlarını ve gün sayılarını belgelemekte güçlük çekmeleri halinde Odaları’na verecekleri beyan/taahhütnameye göre işlem yapılmasına ve mücbir sebebin ortadan kalktığı andan itibaren 3 ay içerisinde anılan belgelerin Aday Meslek Mensupları tarafından tamamlanmasına,

 

6. 06/02/2023 tarihinde 11 ilde yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu illerdeki Odalara kayıtlı olan Aday Meslek Mensubu Adayları bakımından “Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi”nin “6.5 Staj Giriş Sınavına İlişkin Genel Hususlar” bölümündeki Staja Giriş Sınavı dosya geçerlilik süresinin 1 yıl artırılarak uygulanmasına,

 

7. 06/02/2023 tarihinde 11 ilde yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu illerdeki Odalara kayıtlı olan Staja Giriş Sınavı’nda başarılı olmuş Aday Meslek Mensubu Adayları bakımından “Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi”nin “6.5 Staj Giriş Sınavına İlişkin Genel Hususlar” bölümündeki Staja Giriş Sınavı’nda başarılı olma sonrası staja başlama süresinin 1 artırılarak uygulanmasına,

 

8. 22/02/2023 tarih ve 32112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 125 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” uyarınca genel hayata etkili afete maruz bölge kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanan Aday Meslek Mensuplarının, SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilen kısa çalışma süresinde geçen günlerinin, kısa çalışma ödeneğinin mevzuatta yer alan geçerlilik süresini aşmamak üzere ve çalışamadıkları sürelerin stajdan sayılmasına ilişkin taleplerini, mevzuatta belirtilen geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde kayıtlı oldukları Odaya yazılı olarak bildirmeleri koşuluyla, bu sürelerinin staj süresinden sayılmasına,

 

(*) 24/02/2023 tarih ve 25 sayılı TÜRMOB Yönetim Kurulu Kararı ile eklenmiştir.