YMM Sınavlarına Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Evraklar

Sınav Başvuru Kılavuzu YMM Sınavı

YMM sınavına ilk kez başvuru yapacak adayların hazırlaması gerekenler evraklar

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV BAŞVURU DOSYASINDA OLMASI GEREKEN BELGELER

1. Sınav Başvuru Dosyası (SMMM – YMM Odalarından sağlanabilir.)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınmış) ile birlikte mezuniyetin seviyesini (Doktora, Yüksek lisans, lisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezun belgesi e-Devlet kapısında mevcut olmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler.

    – Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.) Geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

    – Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınacak denklik belgesi,

4. Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.)

6. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat fotokopisi

7. Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi, (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınacak)

8. Taahhütname

9. Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge” (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınacak)

10. Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

11. Sınav Dosyası bedelinin ödendiğine dair banka dekontu

12. Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

    a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden, mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,

    a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirküleri örneği,

    b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş bildirgesi (muhasebe meslek kodu olacak) ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), büro sahibinin ruhsat fotokopisi,

    b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, şirketin ticaret sicil gazetesi,(ilgili dönemi kapsayan) işe giriş bildirgesi (muhasebe meslek kodu olacak) ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu),

    b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi (muhasebe meslek kodu olacak) , sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve Görev tanım yazısı (İlgili firmadan alınacak)

    c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve 9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.),

    d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve 9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.),

Birlikçe gerekli görülen hallerde başkaca belgeler de istenebilir.

Anılan Yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre Yeminli Mali Müşavirlik sınavına gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için (ilk defa girenler tüm dersler için) ödedikleri tutara ait banka dekontu. 

(İlgili döneme ait sınav ücretlerine ve banka hesap numaralarına http://www.tesmer.org.tr adlı resmi internet sitemizin ana sayfasında yer alan ”Hesap Numaraları ve Bedeller” linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.)

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1. Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma isteğinde bulunacakların sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu düzenli olarak doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru günü çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği- Temel Eğitim ve Staj Merkezi  (TESMER) Dikmen Cd. No:562 Dikmen/ ANKARA”adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

2. Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3. Sınav yeri ve programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları, Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve  http://www.tesmer.org.tr  adresi  aracılığı ile duyurulacaktır.

4. Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

5. Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6. Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.

7. Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

8. Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir. 


Hak veya süre yönü ile YMM sınav dosyası kapanmış olanlardan 6 aylık bekleme döneminden sonra İlk kez sınava başvuru yapacak adayların hazırlaması gereken evraklar

1. Sınav Başvuru Dosyası (SMMM – YMM Odalarından sağlanabilir.)

2. Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.)

4. Bağımlı çalışanlardan Oda Kayıt Belgesi, serbest çalışanlardan Faaliyet Belgesi, (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınacak)

5. Taahhütname

6. Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

7. Sınav Dosyası bedelinin ödendiğine dair banka dekontu

8. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden, affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,

Birlikçe gerekli görülen hallerde başkaca belgeler de istenebilir.